Euro Młodzież
euromlodziez.eu
Wolności i prawa podstawowe w Unii Europejskiej
KARTA PRAW PODSTAWOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej (KPPUE) określa szereg praw, które mają zastosowanie do wszystkich obywateli UE, w tym prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, sumienia, religii i wypowiedzi oraz wolności zgromadzeń i stowarzyszania się.

Bezpieczeństwo i obronność

Karta Praw Podstawowych UE gwarantuje prawo do życia, wolność od tortur, niewolnictwa oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania. Karta zapewnia również prawa w przypadku aresztowania, zatrzymania lub jakiegokolwiek innego ograniczenia wolności. Przepisy te mają zastosowanie do wszystkich osób przebywających na terenie UE, w tym zarówno do osób podróżujących po UE, jak i tych, które się tam osiedliły.

Ochrona środowiska

Artykuł 24 Karty Praw Podstawowych UE stanowi, że każdy ma prawo do zdrowego środowiska, warunków sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz prawo do tego, by nie być narażonym na ryzyko lub toksyczność ze strony toksycznych lub zanieczyszczających materiałów lub działań.

Unia Europejska przyjęła dyrektywę w sprawie strategicznych badań nad środowiskiem, aby zintensyfikować badania nad zmianą klimatu, różnorodnością biologiczną i ekosystemami.

Ochrona socjalna

Unia Europejska wprowadziła Europejską Kartę Społeczną, która jest traktatem zobowiązującym państwa członkowskie do przestrzegania praw społecznych i ekonomicznych swoich obywateli. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej jest zbiorem praw przysługujących obywatelom Unii Europejskiej.

Wolności i prawa podstawowe

Prawa podstawowe to prawa uważane za istotne i niekwestionowane w danym społeczeństwie. Często wykraczają one poza to, co jest zapisane w konstytucji danego kraju, i mogą być uważane za prawa niezbywalne. Prawa podstawowe są często chronione przez konstytucję danego kraju i mogą być uważane za naturalne, niezbywalne i powszechne.

Uwagi ogólne

W Karcie określono szereg praw przysługujących wszystkim obywatelom UE. Prawa te odnoszą się zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do instytucji Unii Europejskiej.

W niniejszej Karcie określono szereg praw przysługujących wszystkim obywatelom UE. Prawa te odnoszą się zarówno do ogółu społeczeństwa, jak i do instytucji Unii Europejskiej.

Określa również prawa obywateli UE w takich sytuacjach, jak odmowa przyjęcia do pracy lub odmowa przyznania mieszkania ze względu na ich narodowość lub pochodzenie etniczne. Określa również prawo każdego obywatela UE do swobodnego przemieszczania się i zamieszkania w dowolnym kraju UE, który wybierze.